Basic Education

आधारभूत शिक्षा क्षेत्र समूहको कार्यादेश

१ प्रारम्भिक बालशिक्षा

 • प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकासको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण (लक्ष्य तथा उद्देश्य, पाठ्यक्रम, सिकाइ तथा सहजीकरण, उपलब्धि, सर्वाङ्गीण विकाससँगको सम्बन्ध, आदिको पृष्ठभूमि, सबल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, मुद्दा तथा चुनौती)
 • प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकासमा पहुँच विस्तारः
  • नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता र विश्वपरिवेश तादात्म्य विश्लेषण गर्ने ।
  • प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना र समायोजनका लागि नक्शाङ्कन लगायतका अन्य आधारहरू खोजी गर्ने ।
  • बैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने ।
 • गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि मानक र मापदण्डको खोजी गर्ने ।
 • प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको दिगो विकासका उपायहरू पहिचान गर्ने ।
 • प्रारम्भिक बाल शिक्षकको व्यवस्थापन उपायहरूको खोजी गर्ने ।  
 • प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा तथा विकासमा सरोकारवालाहरूको भूमिका (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
 • प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासको व्यवस्थापन (बालहेरचाह, विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पोषण) मा समन्वय र साझेदारीः
  • बहुपक्षीय साझेदारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने ।  
  • अन्तर निकाय साझेदारी तथा समन्वयका उपायहरूको खोजी गर्ने ।
 • प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासमा समावेशीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी ।
 • प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकासका लागि अभिभावक शिक्षाका प्रकृया, तरिका र विषयवस्तुहरू पहिचान गर्ने ।

२ आधारभूत शिक्षा (कक्षा १-८)

 • आधारभूत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण (लक्ष्य तथा उद्देश्य, पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु, सिकाइ उपलब्धि, लम्बीय र क्षितिजीय सम्बन्ध, मूल्याङ्ककन प्रणाली, व्यवस्थापकीय पक्ष, माध्यमिक शिक्षाको नीति आदिको पृष्ठभूमि, सवल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, मुद्दा तथा चुनौती)
 • आधारभूत शिक्षामा नेपालको आर्थिक-सामाजिक आवश्यकता र विश्वपरिवेश तथा नेपालको सन्दर्भ विश्लेषण गर्ने ।
 • व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी (विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, वि.व्य.स.अभिभावक, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ) पहिचान गर्ने ।
 • आधारभूत शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि वैकल्पिक उपायहरूको पहिचान गर्ने ।
 • गुणस्तरको सुनिश्चितता र प्रत्यायनका मापदण्ड विकासका आधारहरू खोजी गर्ने ।
 • शैक्षिक मापदण्ड (व्यवस्थापन, सिकाइ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन) निर्धारणका लागि आधार पहिचान गर्ने ।
 • शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार खोजी गर्ने ।
 • आधारभूत शिक्षालाई अधिकारमा आधारित तथा अनिवार्य गर्नका लागि आधार तथा मापदण्डको खोजी गर्ने ।
 • प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व (नियुक्तिका आधार र प्रकृया, कार्यादेश, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, आदि)
 • आधारभूत विद्यालयको स्थापना तथा समायोजन का लागि नक्शाङ्कनका आधार तथा मापदण्ड खोजी गर्ने । (अनुमति, स्वीकृति र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेत)
 • शैक्षिक मापदण्ड (व्यवस्थापन, सिकाइ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन) का आधार पहिचान गर्ने ।
 • उल्लिखित पक्षहरूको खोजी, अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्नका लागि
  • अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने ।
  • प्रश्नाबलीको निर्माण गर्ने ।  
  • लक्षित समूह छलफल (FGD), कार्यशाला, अन्तर्कृया, अन्तवार्ता आदिका माध्यमद्वारा सुझाव सङ्कलन गर्ने ।
  • सुझाव र प्राप्त तथ्यहरूको प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने ।
  • अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखन गर्ने । (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)

Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रश्नावली ECED 138 Kb application/pdf View Download
प्रश्नावली आधारभूत तह 148 Kb application/pdf View Download

कृपया कमेन्ट गर्नुस