Lifelong Education

जीवन पर्यन्त शिक्षा क्षेत्र समूहको कार्यादेश

 • जीवन पर्यन्त शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा  विश्लेषण( पृष्ठभूमि, सवल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, मुद्दा तथा चुनौती)
 • साक्षरता शिक्षाको वर्तमान ढाँचा, समसामयिकता र जीवनपद्घतिसँगको सम्बन्ध
 • निरन्तर शिक्षा आवश्यकता, जीवनव्यवहारसँगको सान्दर्भिकता जोड्ने उपाय
 • खुला र दुर शिक्षाको वर्तमान अवस्था, पहुँच विस्तार र गुणस्तर
 • धार्मिक ढाँचामा सञ्चालित विद्यालयीय श्रिक्षाको मूलप्रवाहीकरण
 • जीवनपर्यन्त शिक्षाको पाठयढाँचा तथा कार्यान्वन प्रक्रिया (सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन)
 • उल्लिखित पक्षहरूको खोजी, अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्नका लागि
  • अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने ।
  • प्रश्नाबलीको निर्माण गर्ने ।  
  • लक्षित समूह छलफल (FGD), कार्यशाला, अन्तर्कृया, अन्तवार्ता आदिका माध्यमद्वारा सुझाव सङ्कलन गर्ने ।
  • सुझाव र प्राप्त तथ्यहरूको प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने ।
  • अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखन गर्ने । (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)

कृपया कमेन्ट गर्नुस