Higher Education

उच्च शिक्षाको कार्यादेश

 • उच्च शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा  विश्लेषण गर्ने । (पृष्ठभूमि, सबल पक्ष, सुधारका क्षेत्रहरू र मुद्दा, समस्या तथा चुनौती)
 • उच्च शिक्षाको वर्तमान विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको सन्दर्भ अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने ।
 • उच्च शिक्षा र मानव स्रोतविकासको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गर्ने ।
 • विश्वविद्यालयको वर्गीकरणका मानक/आधार निर्धारण गर्ने । (संघ र प्रदेश दुवै)
 • विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि मानक/आधार तय गर्ने र जिम्मेवारी किटान गर्ने । (संघ र प्रदेश दुवै)
 • विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत साधन विश्लेषण र आकलन गर्ने ।
 • उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि उपायहरू पहिचान गर्ने र सुझाउने ।
  • उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि बैकल्पिक माध्यमहरूको अवलम्वन तथा उपयोग
  • खुला तथा दूर शिक्षा पद्धति
  • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को प्रयोग
 • गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनका आधार तथा मानक निर्धारण गर्ने ।
 • गुणस्तर सुनिश्चितताका नवीनतम खोज गर्ने ।
 • अनुसन्धानलाई प्राज्ञिक दक्षता अभिवृद्घि व्यावहारिक प्रयोग र विकाससँगको तादात्म्य कायम गर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने ।
 • उच्चस्तरीय मानव स्रोत विकास र रोजगारीबीचको अन्तर्र्सम्बन्ध विश्लेषण गर्ने ।
 • ज्ञान तथा सीपको सिर्जना (knowledge creation and skills development) गरी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र (Center of Excellence) विकास गर्ने अवधारणा सुझाउने ।
 • जनशक्ति व्यवस्थापन (Teaching and Non-teaching) का आधार पहिचान गर्ने ।
 • उल्लिखित पक्षहरूको खोजी, अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्नका लागि
  • अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने ।
  • प्रश्नाबलीको निर्माण गर्ने ।  
  • लक्षित समूह छलफल (FGD), कार्यशाला, अन्तर्कृया, अन्तवार्ता आदिका माध्यमद्वारा सुझाव सङ्कलन गर्ने ।
  • सुझाव र प्राप्त तथ्यहरूको प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने ।
  • अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखन गर्ने । (अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा)

Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रश्नावली_-_उच्च_शिक्षा_ 142 Kb application/pdf View Download

कृपया कमेन्ट गर्नुस