Commission Mandate

 

कार्यादेश (Terms of Reference)

 

१. शिक्षाको दीर्घकालीन सुधार सम्बन्धी एकीकृत मार्ग चित्र ।

२. प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुहरु सम्बन्धी नीति, रणनीति र संरचना ।

३. जीवनोपयोगी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा,परम्परागत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्तशिक्षा, पूर्वज्ञान व्यवस्थापन शिक्षा (Prior Knowledge) लगायतका बैकल्पिक शिक्षा नीति, रणनीति र संरचना ।

४. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति, रणनीति र संरचना ।

५. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यनीति ।

६. परीक्षा तथा मूल्यांकन र प्रमाणपत्र सम्बन्धी नीति र संरचना ।

७. राष्ट्रिय आवश्यकता र शिक्षाका परियोजनाहरु तिनका कार्यक्षमता सहितको समग्र विश्लेषणात्मक मार्ग चित्र ।

८. राष्ट्रिय स्तरमा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण सम्बन्धी नीति र रणनीति ।

९. शिक्षामा लगानी र उत्पादन सम्बन्धी नीति र रणनीति ।

१०. शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति र रणनीति ।

११. राष्ट्रिय शिक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षेत्रगत एवं उपक्षेत्रगत खर्च र त्यसको लागत-लाभको यथार्थ विश्लेषण ।

१२. शिक्षा र व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरु ।