Thematic Group

  • उच्च शिक्षा
  • माध्यामिक शिक्षा
  • आधारभूत शिक्षा 
  • जीवन पर्यन्त शिक्षा
  • प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा(शिक्षामा सूचना र प्रविधिसहित) 
  • सुशासन, वित्त र साझेदारी
  • शिक्षामा गुणस्तर 
  • समावेशिता र समसामयिक विषय