S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-05-24 श्रीलंकन सरकारले उपलब्ध गराउने Presidential Scholarship for foreign students का लागि आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2017-05-23 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति मा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-05-22 शिक्षा सेवा राप तृतीय श्रेणीको ३० कार्य दिने शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना।
4 2017-05-21 थाइल्याण्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) मा BBA in International Trade and Business Logistics विषय छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवार छनोट तथा योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त पेस गर्नेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 2017-05-11 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समितिको सूचना ।
6 2017-05-11 भारत सरकारबाट प्राप्त विभिन्न विषयका तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2017-05-08 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
8 0000-00-00 तत्काल सुधारको कार्ययोजना २०७२/०७३ देखि २०७३/०७४
9 2017-05-04 सवारी साधन (4 WD Sport Utility Vehicle) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
10 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2017-05-04 शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2017-05-03 सङ्घीयता कार्यान्वयनमा संगठन संरचना, कार्य विवरण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७४
13 2017-05-03 विद्यालय तहमा योग शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
14 2017-05-02 मनसाय पत्र तथा नियमनका लागि आवेदन गर्ने अवधी थप गरिएको सम्बन्धी सूचना
15 2017-05-02 श्रीलंकन सरकारले उपलब्ध गराउने Presidential Scholarship for foreign students सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2017-04-30 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको अन्तिम मनोनयन सम्बन्धी सूचना
17 2017-04-24 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवारहरुको पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2017-04-24 आयुर्वेद विषयमा स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति समेतका लागि योग्यताक्रम कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2017-04-24 शिक्षाका समसामयिक विषयका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको अपील
20 2017-04-19 International competition for safe use of internet प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बारे