S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-09-28 विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण प्रयोगात्मक अभ्यास पूरा नगरेका विद्यार्थीहरुलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना।
2 2021-09-27 सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८।६।११)
3 2021-09-23 कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८
4 2021-09-20 The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid(JDS) PhD. /Master degree (2078/6/4)
5 2021-09-17 One Day Basic Robotics & AI Training for Girls
6 2021-09-17 Press Release - 9th National Science Day, 2078
7 2021-09-17 Press Release - 9th National Science Day, 2078
8 2021-09-16 DLPIU हस्तान्तरण सम्बन्धमा (२०७८।०५।३१)
9 2021-09-16 A Webinar on 9th National Science Day, 2078 : "A Path to Centre of Excellence"
10 2021-09-15 “शिक्षा-ऐन-२०२८”
11 2021-09-15 “शिक्षा-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐन-संशोधन-गर्न-बनेको-ऐन-२०७७”
12 2021-09-15 “शिक्षा-नियमावली-२०५९”
13 2026-07-19 “शिक्षा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७७”
14 2021-09-15 "शिक्षक-सेवा-आयोग-नियमावली-२०५७"
15 2021-09-15 “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-ऐन-२०५०”
16 2021-09-15 “राष्ट्रिय-परीक्षा-बोर्ड-नियमावली-२०७६”
17 2021-09-15 “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालीम-परिषद्-नियमावली-२०५१”
18 2021-09-15 “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालिम-परिषद्-ऐन-२०४५”
19 2021-09-15 “नेपाल-शिक्षा-सेवा-गठन-समूह-तथा-श्रेणी-विभाजन-र-नियुक्ति-नियमहरू-२०५०”
20 2021-09-15 “छात्रवृत्ति-सम्बन्धी-नियमावली-२०६०”

Most Visited Links