S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-02-17 चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।
2 2019-02-17 तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी पत्र । ( स्थानीय तहहरु )
3 2019-02-17 तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी पत्र । ( केन्द्रहरु )
4 2019-02-17 जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ।
5 2019-02-15 चीन सरकारबाट प्राप्त शैक्षिक वर्ष २०१९/२०२० को लागि छात्रवृत्तिमा विषय निर्धारण गरिएको जरुरी सूचना ।
6 2019-02-13 वैदेशिक अध्ययन/ तालिममा शहभागि हुन निबेदन दिने सम्बन्धमा
7 2019-02-13 कारोबार हस्तान्तरण
8 2019-02-08 वैदेशिक अध्ययन/ तालिममा शहभागि हुन निबेदन दिने सम्बन्धमा
9 2019-02-04 विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी
10 2019-01-31 Notice for Peking University Scholarship Program for MBA
11 2019-01-31 Notice for Geneva University Scholarship
12 2019-01-31 कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ अद्यावधिक गरिएको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना
13 2019-01-24 कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ छुट नामावली समाबेश गरि तयार गरिएको जेष्ठता सूची
14 2019-01-23 शिक्षा सेवा/शि. प्र समूहको जेष्ठता सूची ( रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ
15 0000-00-00 शिक्षा सेवा/शि.प्र र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.तृतीय श्रेणी ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ
16 2019-01-23 शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.अनं. प्रथम ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ
17 2019-01-23 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई लेखिएको पत्र ।
18 2019-01-18 खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रिन्सिपल पदका लागि दरखास्त आव्हान
19 2019-01-18 Education Information 2017
20 2019-01-16 नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत पुस्तकालय विज्ञान, मुद्रण व्यवस्थापन, चित्रकला र छविकला समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन प्रयोजनका लागि प्रकाशित जेष्ठताक्रम