S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-03-05 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
2 2021-03-05 अजरबैजानद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा सूचना आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना
3 2021-03-05 Seoul National University ले प्रदान गर्ने SNU President Fellowship (SPF) मा आवेदन माग भएको सम्बन्धी सूचना
4 2021-03-05 थाइल्याण्डको Shirindhorn International Institute of Technology (SLIT),Thammasai University ले खुल्ला प्रतिश्पर्धा द्वारा छात्रवृत्तिसहित अध्ययन अवसर प्रदान गरेको सम्बन्धी सूचना
5 2021-03-01 दरखास्त आह्वानको सूचना सम्बन्धमा
6 2021-02-28 वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
7 2021-02-28 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
8 2021-02-25 जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MSc Agriculture र MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक भई आवेदन दिएका उम्मेद्वारहरूको योग्यताक्रम सूची र मनोनयनका लागि नाम सिफारिस भएको सम्बन्धी सूचना
9 2021-02-23 विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन २०७६
10 2021-02-20 चीनसरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MSc Agriculture र MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली उम्मेद्वारहरूका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना
11 2021-02-17 मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा ( प्रदेश )
12 2021-02-17 मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा ( स्थानीय )
13 2021-02-16 सूची दर्ता गर्गाने सम्बन्धि सूचना
14 2021-02-08 Press Release
15 2021-02-08 सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
16 2021-02-08 सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
17 2021-02-07 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९
18 2021-02-07 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९
19 2021-02-01 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त मागसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2021-01-31 JDS सम्बन्धी सूचना