S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-05-04 सवारी साधन (4 WD Sport Utility Vehicle) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
2 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-05-04 शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2017-05-03 सङ्घीयता कार्यान्वयनमा संगठन संरचना, कार्य विवरण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७४
5 2017-05-03 विद्यालय तहमा योग शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
6 2017-05-02 मनसाय पत्र तथा नियमनका लागि आवेदन गर्ने अवधी थप गरिएको सम्बन्धी सूचना
7 2017-05-02 श्रीलंकन सरकारले उपलब्ध गराउने Presidential Scholarship for foreign students सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2017-04-30 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको अन्तिम मनोनयन सम्बन्धी सूचना
9 2017-04-24 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवारहरुको पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-04-24 आयुर्वेद विषयमा स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति समेतका लागि योग्यताक्रम कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2017-04-24 शिक्षाका समसामयिक विषयका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको अपील
12 2017-04-19 International competition for safe use of internet प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बारे
13 2017-04-20 स्पेनिस भाषा अध्ययनका लागि कोलम्विया सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना
14 2017-04-20 बन विज्ञान विषयमा स्नातकोतर तहको (सार्क) छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना
15 2017-04-17 तत्काल_सुधार_योजना_प्रगति_२०७३_फागुण
16 2017-04-16 आयुर्वेद स्नातक बीएएमएस विषयको छात्रवृत्ति छनोटका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
17 2017-04-13 रुसी छात्रवृत्तिका लागि पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना
18 2017-04-11 एल सी सी आइ नेपाल प्रालिको संचालन अनुमति खारेज गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2017-04-11 एल सी सी आइ नेपाल प्रालिको संचालन अनुमति खारेज गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2017-04-11 चिली लगायतका दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा अध्ययनका लागि No Objection Letter जारी नगरिने सम्वन्धी सूचना

Most Visited Links