S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-11-28 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
2 2017-11-23 काठमाण्डौ विश्वविद्यालय र अन्तरगतका कलेजहरुमा प्रदान गरिने स्नातक तह MBBS, BDS र BSc Nursing विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि पुर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना
3 2017-11-21 त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2017-11-21 पाकिस्तान सरकारवाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तर्गत प्राप्त छात्रवृत्ति सिट मध्ये D.Pharmacy विषयमा Nomination भएकाहरुलाई जरुरी सुचना
5 2017-11-21 उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे
6 2017-11-21 सवारी साधन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
7 2017-11-21 सवारी साधन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
8 2017-11-14 कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2017-11-12 निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा
10 2017-11-09 असोज महिनाको तत्काल सुधार कार्ययोजनाको प्रगति
11 2017-11-08 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको D. Pharmacy तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
12 2017-11-08 MBBS, BDS, BSc Nursing विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि संस्थागत तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम खुलाई आवेदन पेश गर्ने सम्मन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-11-08 छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2017-11-08 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको Bsc. Engineering तर्फको छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
15 2017-11-08 शिक्षण संस्था तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम खुलाई मनोनयनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा
16 2017-11-07 धनुषा र महोत्तरीको अनुगमन प्रतिवेदन
17 2017-11-03 Post Graduate(PG) in Medical Science Course मा प्राप्त २० (बिस) सिट छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरिएको सूची समायोजन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
18 2017-10-29 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
19 2017-10-22 D. Pharmacy विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना
20 2017-10-22 Post Graduate छात्रबृत्तिमा उम्मेदवार छनौट तथा योग्यताक्रम कायम गरीएको सम्बन्धी जरुरी सूचना