S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 PTAP को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2016-11-28 कार्यालय प्रमुखले कार्यक्षेत्र छोड्दा अनुमति लिनु पर्ने बारे जरुरी सूचना
3 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयको KUSMS तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2016-11-16 शिक्षा मन्त्रालयको IOM तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
5 0000-00-00 MOE Online Application (KUSMS) भरेका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2016-11-08 शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखाको जरुरी सूचना
7 0000-00-00 SSRP Joint Evaluation Report
8 2016-11-16 School Sector Development Plan(English)
9 0000-00-00 MOE Online Application (IOM) भरेका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
10 0000-00-00 ITEC/India मा Post graduate अध्ययनका लागि निवेदन दिने सूचना
11 2016-10-21 काठमाडौँ विश्वविद्यालयले संचालन गरेको प्रवेश परीक्षा २०७३ को प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार भएको Rank List 2073
12 2016-10-21 MOE Online दरखास्त पेश गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य मुख्य पक्षहरुः
13 2021-02-07 काठमाडौँ विश्वविद्यालयले संचालन गरेको प्रवेश परीक्षा २०७३को प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार भएको Rank List २०७३
14 0000-00-00 PTAPको Undergraduate Level लागि D. Pharmacy र BSC Engineering को मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
15 0000-00-00 काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुबाट प्राप्त हुन आउने छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दिने सूचना
16 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयको तत्कालिक कार्ययोजना २०७३
17 2016-10-06 बंगलादेशका निलम्वित र अवैधानिक कलेज/विश्वविद्यालयमा भर्ना नहुने/नगराउने सम्वन्धी सूचना
18 2016-10-06 On Arrival/Tourist Visa मा विद्यार्थी नपठाउने/ नजानेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 0000-00-00 २०७३ सालको सरुवा सूची
20 0000-00-00 moe_online_दरखास्त_पेश_गर्दा_ध्यान_दिनु_पर्ने_पक्षहरु_२०७३