S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-10-19 कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना
2 2020-10-16 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयनसम्बन्धी जरुरी सूचना
3 2020-10-16 शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयबाट मिति २०७७|०५|१९ मा जारी भएको सिकाइ सिक्षण निर्देशिका २०७७
4 2020-10-14 PTAP छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना
5 2020-10-12 राजस्व दाखिला भौचर पेश गर्ने सम्बन्धमा
6 2020-10-10 डा. गोविन्द के.सी. को माग सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति ।
7 2020-10-08 PTAP छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत तथा अस्वीकृत सम्बन्धी जरुरी सूचना
8 2020-10-08 सार्क शिक्षा मन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रेस विज्ञप्ति
9 2020-08-23 तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे
10 2020-08-07 अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2020-08-19 स्नातक तहको वनविज्ञान विषयको योग्यताक्रम सूची र अद्यावधिक पूर्वमनोनयन सूचीको प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
12 2020-08-19 स्नातक तहको कृषि विषयको योग्यताक्रम तथा पूर्वमनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको सूचना
13 2020-08-14 २०७६ पुस देखि २०७७ असार सम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
14 2020-08-13 आलोपालो कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा
15 2020-08-12 BSc Forestry र BSc Agriculture को आवेदन सम्बन्धी सूचना
16 2020-08-02 Nepal SSDP BRM Aide Memoire
17 2020-07-29 सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा
18 2020-07-27 Public Assets Management System(PAMS) लागू गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी
19 2020-07-26 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
20 2020-07-21 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनकपुरबाट प्राप्त भएको BAMS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी