S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2014
2 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2008
3 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2009
4 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2010
5 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2011
6 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2012
7 0000-00-00 Nepal Education in Figures, 2013
8 0000-00-00 शैक्षिक सूचना २०७०
9 0000-00-00 शैक्षिक सूचना, २०६८
10 0000-00-00 शैक्षिक सूचना, २०६९
11 0000-00-00 २०७० चैत-२०७१ जेठ वर्ष १ अङ्क ३
12 0000-00-00 २०७० साउन-कात्तिक वर्ष १ अङ्क १
13 0000-00-00 २०७० मङ्‌सिर-फागुन वर्ष १ अङ्क २
14 0000-00-00 छात्रवृत्ति सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२
15 0000-00-00 A Gender Audit of the Basic and Primary Education Programme – II
16 0000-00-00 आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना — दोस्रोको लैङ्गिक अध्ययन
17 0000-00-00 National Curriculum Framework for School Education in Nepal, 2007
18 0000-00-00 नेपालमा विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३
19 0000-00-00 Study on student performance in SLC main Report, 2006
20 0000-00-00 एस् एल् सी मा विद्यार्थी उपलब्धी सम्बन्धी अध्ययन निष्कर्ष तथा सुझावहरु, २००५

Most Visited Links