S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
2 0000-00-00 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम नीति, २०६९
3 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ संक्षेपमा (नेपाली)
4 0000-00-00 Report of the Nepal National Education Planning Commission 2011 B.S.
5 0000-00-00 नेपालमा शिक्षा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण: वि.सं. २०११
6 0000-00-00 सवार्ङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा सिमितको रिपोर्ट, वि.स‌ं. २०१८
7 0000-00-00 The National Education System Plan for 1971‐76
8 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धित २०२८–२०३२ सम्मको योजना
9 0000-00-00 Report of the National Education Commission, 1992 (Executive Summary)
10 0000-00-00 Report of the National Education Commission, 1992
11 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९
12 0000-00-00 उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५
13 0000-00-00 विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति र कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र, २०५८
14 0000-00-00 The Basic and Primary Education Master Plan for 1997 – 2002
15 0000-00-00 Education for All 2004-2009 Core Document
16 0000-00-00 सबैका लागि शिक्षा २००४-२००९
17 0000-00-00 Education for all National Plan of Action Nepal (2001-2015)
18 0000-00-00 माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, मूल दस्तावेज जुलाई २००२
19 0000-00-00 Education for Rural Development in Seti Zone Project Findings and Recommendations Serial
20 0000-00-00 School Sector Reform Plan 2009-2015