S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 रसियन फेडेरेसनबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
2 0000-00-00 Undergraduate Level:मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2008-00-16 Undergraduate Level:नतिजा प्रकाशन तथा मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 0000-00-00 Postgraduate level मा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 0000-00-00 (Undergraduate) स्नातक तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षासम्बन्धी सूचना
6 0000-00-00 स्नातकोत्तर (Post graduate ) तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, पुनर्योग तथा आवेदन सम्बन्धि सूचना
7 0000-00-00 MD/MS, MDS, MD in Traditional Chinese Medicine, Master's in Engineering विषयहरुको परीक्षाकेन्द्र कायम गरिएकोसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 0000-00-00 High Commission of Brunei Darussalam: छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि सूचना
9 0000-00-00 BDS/BSc Nursing : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 0000-00-00 EMBA अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति आवेदनका लागि सूचना E-mail Print PDF
11 0000-00-00 मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 0000-00-00 PRE NOMINATION सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
13 0000-00-00 पुनर्योग नतिजासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 0000-00-00 EastChina Normal University मा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
15 0000-00-00 Bio समूह प्रवेश परीक्षा नतिजा : २०६९-१०-०६
16 0000-00-00 छात्रवृत्ति परीक्षामा प्रयोग गरीने उत्तरपुस्तिका सम्बन्धी जानकारी
17 0000-00-00 परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा(MBBS/BDS)का लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना: २०६९।०८।२२
19 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि अध्ययन सहयोग प्रदान गर्न निवेदन आव्हान
20 0000-00-00 अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस पत्र (No Objection Letter) सम्बन्धी सूचना

Most Visited Links