S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 Purbanchal University Monitoring, evaluation and inspection team's Report
2 0000-00-00 शैक्षिक परामर्श सेवा /पूर्व तयारी कक्षा / भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाहरूको सेवा सञ्चालन स्वीकृति सम्बन्धी सूचना
3 0000-00-00 कार्यालय छनौट सम्वन्धी सूचना
4 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन समूह/रा.प.द्वितीय श्रेणी र सोही सेवा समूह निरीक्षण उपसमूहका रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको जेष्ठताक्रम प्रकाशित गरिएको बारे अन्यन्त जरुरी सूचना
5 0000-00-00 जेष्ठता तथा योग्यताक्रम निर्धारणसम्बन्धी सूचना
6 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको २४ घ१ ख को उपदफा १ बमोजिम समायोजनसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
7 0000-00-00 २४घ१ को विवरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
8 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
9 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको संगठन संरचना तथा शिक्षा सेवाका पदहरूको समायोजनसम्बन्धी सुझाबका लगि सूचना
10 0000-00-00 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न छनौटका आधारहरु
11 0000-00-00 शैक्षिक सूचना, २०७१
12 0000-00-00 उपसचिव श्री वेणीमाधव भट्टराईलाई सेवाबाट हटाइएको सूचना
13 0000-00-00 सम्पर्क अधिकृतका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना E-mail Print PDF
14 0000-00-00 Admission Notification of the South Asian University (SAU) for the Academic year 2013-14
15 0000-00-00 उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको दरखास्त आह्रवान सम्बन्धी सूचना
16 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय: रा.प.प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको वैदेशिक मनोनयनको सूची
17 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय: आ.व. ०६८/६९ को का.स. मु फारम मूल्याङ्कन भएका कममचारीको नामावली
18 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको काज/सरुवा २०६९ भाद्र
19 0000-00-00 उपसचिव श्री वेणीमाधव भट्टराई:सफाई पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
20 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षा संचालन गरिरहेका संस्थाहरु सम्वन्धि सूचना: Last Update 2071-02-07