S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 शिक्षाको सञ्चार रणनीति २०६३
2 0000-00-00 बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६
3 0000-00-00 The National Center for Educational Development Policy
4 0000-00-00 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति, २०६२
5 0000-00-00 Non-Formal Education Policy, 2063 (2007 AD)
6 0000-00-00 अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
7 0000-00-00 अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३ (मुख्य बुँदाहरू मात्र समावेश)
8 0000-00-00 विशेष शिक्षा नीति, २०५३
9 0000-00-00 विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम कक्षा ९–१२ को एकीकृत माध्यमिक शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८
10 0000-00-00 TEVT Skill Development Policy, 2064
11 0000-00-00 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकास सम्बन्धी नीति, २०६४
12 0000-00-00 शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
13 0000-00-00 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम नीति, २०६९
14 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ संक्षेपमा (नेपाली)
15 0000-00-00 Report of the Nepal National Education Planning Commission 2011 B.S.
16 0000-00-00 नेपालमा शिक्षा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण: वि.सं. २०११
17 0000-00-00 सवार्ङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा सिमितको रिपोर्ट, वि.स‌ं. २०१८
18 0000-00-00 The National Education System Plan for 1971‐76
19 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धित २०२८–२०३२ सम्मको योजना
20 0000-00-00 Report of the National Education Commission, 1992 (Executive Summary)