S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 शैक्षिक मेला/प्रदर्शनी आयोजना गर्ने संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
2 0000-00-00 नेपाल विद्याभूषण पदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 0000-00-00 सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
4 0000-00-00 Masters degree in special needs education/Early childhood education र PhD/Post doctoral studies in special needs Eduction/Early childhood education छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
5 0000-00-00 भुक्तानीको लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकीकरण : Updated on 2071-4-27
6 2011-12-08 सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने समयावधि थप गरिएकोसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालयको सङ्गठनात्मक सर्वेक्षण का लागि राय सुझाव उपलव्ध गराउन सूचना
8 0000-00-00 बैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन वारे सूचना
9 2011-08-31 विदा पर्यटन भ्रमणमा कर्मचारी मनोनयन सम्बन्धि सूचना
10 2011-07-17 नविकरणका लागि आवेदन दिनेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
11 2011-06-26 नेपाल शिक्षा सेवा, कला, पुरातत्व, मुद्रण समूह:पदस्थापन सम्बन्धी सूचना
12 0000-00-00 उच्च स्तरीय व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धी सूचना
13 0000-00-00 Nepal Education, art, archeology, printing Group: Revised order Jeshtta notices
14 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूहका बढुवा भएका कर्मचारीहरुको जेष्ठताक्रम सम्बन्धि सूचना
15 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि सूचना
16 0000-00-00 उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
17 0000-00-00 नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्धितीय श्रेणी उपसिचव कर्मचारीहरुको संशोधित पदस्थापना सूची
18 0000-00-00 Library Science Group rapaddhitiya and rapatrtiya Category officer level employees relocating Information
19 0000-00-00 पदस्थापन तथा जेष्ठताक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
20 0000-00-00 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि सूचना

Most Visited Links