S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 Education for All 2004-2009 Core Document
2 0000-00-00 सबैका लागि शिक्षा २००४-२००९
3 0000-00-00 Education for all National Plan of Action Nepal (2001-2015)
4 0000-00-00 माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, मूल दस्तावेज जुलाई २००२
5 0000-00-00 Education for Rural Development in Seti Zone Project Findings and Recommendations Serial
6 0000-00-00 School Sector Reform Plan 2009-2015
7 0000-00-00 ICT in Education Master Plan 2013
8 0000-00-00 National Early Grade Reading Program (राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम) Nepali and English Report
9 0000-00-00 ICT in Education Master Plan 2013
10 0000-00-00 SSRP MTR Evaluation Report, 2012
11 0000-00-00 National Framework for Capacity Development (Guidelines)
12 0000-00-00 School Sector Reform Plan (SSRP)
13 0000-00-00 National Framework for Capacity Development (Main Document)
14 0000-00-00 निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३
15 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सन्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९
16 0000-00-00 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६६—२०७२
17 2015-10-06 Agreement between Nepal government and Dr. Kc
18 2015-05-22 विदेशी विश्वविद्यालयका अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना तथा अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
19 2015-05-22 Educationall Glimpse
20 0000-00-00 Benifit Packages