S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 इजिप्ट सरकारबाट MBBS बिषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयन भएकाहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 0000-00-00 श्रीलंका सरकारवाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा सञ्चालन तथा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 0000-00-00 स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 0000-00-00 रसियन सरकारले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 0000-00-00 Shree Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) : आवेदन सम्बन्धि जानकारी
7 0000-00-00 Chinese government scholarship : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धि सूचना
8 0000-00-00 PTAP / Egypt / Bangladesh : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
9 0000-00-00 PTAP / Egypt / Bangladesh : पुर्व मनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
10 0000-00-00 छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 0000-00-00 B.B.A International Programme को छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरीसूचना
12 0000-00-00 मनोनयन सम्बन्धमा
13 0000-00-00 China Government Scholarship: मनोनयन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 0000-00-00 Undergraduate level MBBS and Mechanical Engineering Scholarship in Russia: पूर्व मनोनयन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 0000-00-00 मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
16 0000-00-00 रसियन सरकारबाट प्राप्त Undergraduate level को छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
17 0000-00-00 Masters तहका RAILWAY ENGINEERING तथा NUCLEAR MEDICINE विषयमा मनोनयन (PRE NOMINATION ) सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 0000-00-00 नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाटसमेत प्राप्त PhD तहका Engineering र Agriculture तर्फका विभिन्न विषयहरूको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा तथा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 0000-00-00 Undergraduate Level का BN, B.Pharmacy, BMIT, BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH विषयको अन्तिम मनोनयन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
20 0000-00-00 PHD को शोधपत्रको प्रस्ताव (Proposal) को Presentation सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना