S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०६७
2 0000-00-00 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६७
3 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९
4 0000-00-00 विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
5 0000-00-00 The Report of National Languages Policy Recommendation Commission 1994(2050 BS)
6 0000-00-00 राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाउ आयोगको प्रतिवेदन २०५० तथा नेपालको भाषिक स्थिति
7 0000-00-00 भयमुक्त सिकाइ वातावरणका निमित्त नीतिगत व्यवस्था २०६७
8 0000-00-00 शिक्षाको सञ्चार रणनीति २०६३
9 0000-00-00 बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६
10 0000-00-00 The National Center for Educational Development Policy
11 0000-00-00 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति, २०६२
12 0000-00-00 Non-Formal Education Policy, 2063 (2007 AD)
13 0000-00-00 अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
14 0000-00-00 अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३ (मुख्य बुँदाहरू मात्र समावेश)
15 0000-00-00 विशेष शिक्षा नीति, २०५३
16 0000-00-00 विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम कक्षा ९–१२ को एकीकृत माध्यमिक शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८
17 0000-00-00 TEVT Skill Development Policy, 2064
18 0000-00-00 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकास सम्बन्धी नीति, २०६४
19 0000-00-00 शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
20 0000-00-00 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम नीति, २०६९