S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 A Gender Audit of the Basic and Primary Education Programme – II
2 0000-00-00 आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना — दोस्रोको लैङ्गिक अध्ययन
3 0000-00-00 National Curriculum Framework for School Education in Nepal, 2007
4 0000-00-00 नेपालमा विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३
5 0000-00-00 Study on student performance in SLC main Report, 2006
6 0000-00-00 एस् एल् सी मा विद्यार्थी उपलब्धी सम्बन्धी अध्ययन निष्कर्ष तथा सुझावहरु, २००५
7 0000-00-00 Strategy paper for early childhood development in Nepal, 2004
8 0000-00-00 विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कायर्दलले माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन, २०६५
9 0000-00-00 फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०६९/०७०
10 0000-00-00 प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन (पाठ्यक्रम) २०६२
11 0000-00-00 MOE MBBS/BDS Scholarship Entrance Exam Curriculum
12 0000-00-00 शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८
13 0000-00-00 गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप, २०६७
14 0000-00-00 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकाससम्बन्धी नीति, २०६४
15 0000-00-00 Open and Distance Learning (ODL) Policy, 2063
16 0000-00-00 निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०६७
17 0000-00-00 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६७
18 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९
19 0000-00-00 विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
20 0000-00-00 The Report of National Languages Policy Recommendation Commission 1994(2050 BS)