S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
2 0000-00-00 अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३ (मुख्य बुँदाहरू मात्र समावेश)
3 0000-00-00 विशेष शिक्षा नीति, २०५३
4 0000-00-00 विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम कक्षा ९–१२ को एकीकृत माध्यमिक शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८
5 0000-00-00 TEVT Skill Development Policy, 2064
6 0000-00-00 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकास सम्बन्धी नीति, २०६४
7 0000-00-00 शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
8 0000-00-00 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम नीति, २०६९
9 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ संक्षेपमा (नेपाली)
10 0000-00-00 Report of the Nepal National Education Planning Commission 2011 B.S.
11 0000-00-00 नेपालमा शिक्षा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण: वि.सं. २०११
12 0000-00-00 सवार्ङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा सिमितको रिपोर्ट, वि.स‌ं. २०१८
13 0000-00-00 The National Education System Plan for 1971‐76
14 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धित २०२८–२०३२ सम्मको योजना
15 0000-00-00 Report of the National Education Commission, 1992 (Executive Summary)
16 0000-00-00 Report of the National Education Commission, 1992
17 0000-00-00 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९
18 0000-00-00 उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५
19 0000-00-00 विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति र कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र, २०५८
20 0000-00-00 The Basic and Primary Education Master Plan for 1997 – 2002