मन्त्रालयको मिति २०७५/०६/२९ को निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइएका नेपाल शिक्षा सेवा, रापद्वि श्रेणीका कर्मचारीको नामावली

मन्त्रालयको मिति २०७५/०६/२९ को निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइएका नेपाल शिक्षा सेवा, रापद्वि श्रेणीका कर्मचारीको नामावली 


Attached Documents
Title Size Type View Download
कामकाज_10 431 Kb application/pdf View Download
कामकाज_9 695 Kb application/pdf View Download
कामकाज_8 728 Kb application/pdf View Download
कामकाज_7 749 Kb application/pdf View Download
कामकाज_6 717 Kb application/pdf View Download
कामकाज_5 711 Kb application/pdf View Download
कामकाज_4 724 Kb application/pdf View Download
कामकाज_3 717 Kb application/pdf View Download
कामकाज_2 733 Kb application/pdf View Download
कामकाज_1 733 Kb application/pdf View Download