शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५।०७।२० को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटाइएका प्राविधिक अधिकृत कर्मचारीहरुको नामावली

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

कर्मचारी प्रशासन तथा सुशासन प्रवर्द्धन  शाखा

सिंहदरबार काठमाण्डौ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
kaj_final1 644 Kb application/pdf View Download