शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( रा.प.अनं. प्रथम ) निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ

निजामती किताबखानाको विवरणलाई मुख्य आधारमानी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको कार्यदलद्वारा तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन र निरीक्षण उपसमूहको जेष्ठता सूची ( प्राविधिक साहायक )


Attached Documents
Title Size Type View Download
Technical_Assistant_Education 1558 Kb application/pdf View Download