कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ छुट नामावली समाबेश गरि तयार गरिएको जेष्ठता सूची

कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ छुट नामावली समाबेश गरि तयार गरिएको जेष्ठता सूची


Attached Documents
Title Size Type View Download
रा.प. द्वितिय श्रेणी ( उप-सचिव, शिक्षा प्रशासन ) 583 Kb application/pdf View Download
रा.प. द्वितिय श्रेणी ( उप-सचिव, शिक्षा कला छविकला ) 92 Kb application/pdf View Download
रा.प. द्वितिय श्रेणी ( उप-सचिव, शिक्षा कला ) 91 Kb application/pdf View Download
रा.प. द्वितिय श्रेणी ( उप-सचिव, शिक्षा टेष्ट एण्ड मेनेजमेन्ट ) 56 Kb application/pdf View Download
रा.प. द्वितिय श्रेणी ( उप-सचिव, शिक्षा पुस्तकालय ) 92 Kb application/pdf View Download
रा.प. द्वितिय श्रेणी ( उप-सचिव, शिक्षा मुद्रण ) 87 Kb application/pdf View Download
रा.प. रा.प.तृतीय श्रेणी ( विद्यालय निरीक्षक ) 660 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा संस्कृत ) 54 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी (शिक्षा नेपाली ) 56 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा सामाजिक शिक्षा ) 55 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा शारिरीक शिक्षा ) 62 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी (शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा ) 52 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा विज्ञान ) 57 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा मुद्रण ) 140 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा पुस्तकालय ) 153 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा गणित ) 75 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा कला चित्रकला ) 81 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा कला चित्रकला छविकार ) 120 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा कला चित्रकला छविकला ) 101 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा एजुकेशन टेष्ट एण्ड मेनेजमेन्ट ) 58 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय श्रेणी ( शिक्षा अंग्रेजी ) 78 Kb application/pdf View Download
रा प अनं प्रथम ( प्राविधिक सहायक ) 340 Kb application/pdf View Download
रा प अनं प्रथम ( शिक्षा कला चित्रकला छविकला ) 86 Kb application/pdf View Download
रा प अनं प्रथम ( शिक्षा कला छविकला ) 108 Kb application/pdf View Download
रा प अनं प्रथम ( शिक्षा मुद्रण व्यवस्थापन ) 143 Kb application/pdf View Download
रा प अनं प्रथम ( शिक्षा पुस्तकालय ) 156 Kb application/pdf View Download
रा प अनं प्रथम ( शिक्षा प्रेस इन्जिनियारिङ्ग ) 102 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितिय ( शिक्षा कला पेन्टीङ एण्ड फोटोग्राफि ) 86 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितीय ( शिक्षा कला चित्रकला छविकला ) 89 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितीय ( शिक्षा कला चित्रकला ) 71 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितीय ( शिक्षा पुस्तकालय ) 87 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितीय ( शिक्षा प्रेस इन्जिनियारिङ्ग ) 94 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितीय ( शिक्षा मुद्रण व्यवस्थापन ) 149 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं. द्वितीय ( शिक्षा नायब प्राविधिक सहायक ) 138 Kb application/pdf View Download
सूचना 232 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृ.शिक्षा_कला_चित्रकला 103 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृ.शिक्षा_कला_छविकला 122 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृ.शिक्षा_पुस्तकालय_विज्ञान 153 Kb application/pdf View Download