स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाइएको थप बजेट सम्बन्धमा

आ.व. २०७५/७६ को लागी रकमान्तर गरि सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरि पठाइएको क्रियाकलापगत थप कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा | 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Additional_Conditional_Grant_for_Local_Level 818 Kb application/pdf View Download