त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BNS, B Optom, BPH- General, BPH- Health Science, BSc MIT- General Science, BSc MIT- Health Science, BSc MLT General Science, MSc MLT Health Science, B Pharmacy General Science, B Pharmacy Health Science, Perfusion Technology General Science विषयहरुको छात्रवृति अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BNS, B Optom, BPH- General, BPH- Health Science, BSc MIT- General Science, BSc MIT- Health Science, BSc MLT General Science, MSc MLT Health Science, B Pharmacy General Science, B Pharmacy Health Science, Perfusion Technology General Science विषयहरुको छात्रवृति अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची  


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_IOM_marga8_BNS 80 Kb application/pdf View Download
BNS 100 Kb application/pdf View Download
B_Optom 56 Kb application/pdf View Download
BPH_General_Science 74 Kb application/pdf View Download
BPH_Health_Science 44 Kb application/pdf View Download
BSc_MIT_General_Science 37 Kb application/pdf View Download
BSc_MIT_Health_Science 34 Kb application/pdf View Download
BSc_MLT_General_Science 44 Kb application/pdf View Download
BSc_MLT_Health_Science 39 Kb application/pdf View Download
B_Pharmacy_General_Science 78 Kb application/pdf View Download
B_Pharmacy_Health_Science 42 Kb application/pdf View Download
Perfusion_Technology_General Science 35 Kb application/pdf View Download