नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबात प्राप्त BAMS विषयको छात्रबृत्तिको योग्यता कायम तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबात प्राप्त BAMS विषयको छात्रबृत्तिको योग्यता कायम तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना     


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pre-_Nomination_BAMS_F15 151 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links