नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको मनोनयन तथा (SLTC) छात्रवृत्ति कोटामा सिफारिस सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृत्तिमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको मनोनयन तथा (SLTC) छात्रवृत्ति कोटामा सिफारिस सम्बन्धी जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Final_Nomination_Fagun_20 110 Kb application/pdf View Download