PTAP छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत तथा अस्वीकृत सम्बन्धी जरुरी सूचना

PTAP  छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत तथा अस्वीकृत सम्बन्धी जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
PTAP_Applicant_List 283 Kb application/pdf View Download