स्नातकोत्तर (Post graduate ) तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, पुनर्योग तथा आवेदन सम्बन्धि सूचना

नेपाल सरकारलाई सन् २०१३ का लागि स्नातकोत्तर तहमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्न २०६९ चैत्र २२ गते बिहीबार सञ्चालित छात्रवृत्ति छनौट परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरूमध्ये लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण (लिखित परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त) उम्मेदवारको प्राप्ताङ्कमा MD in TCM, Master's in Engineering विषयका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको परीक्षामा निजले प्राप्त गरेको कुल प्रतिशतको पाँच प्रतिशत अङ्क जोड गर्दा (कूल पूर्णाङ्क १०५ मा) हुन आएको प्राप्ताङ्कका आधारमा र MD/MS तथा MDS विषयका लिखित परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको प्राप्ताङ्कमा निजले कार्य अनुभव वापत प्राप्त गरेको अङ्क‚ (अधिकतम् २० अङ्क) जोड गर्दा (कूल पूर्णाङ्क १२० मा) हुन आएको प्राप्ताङ्कका आधारमा देहाय बमोजिम साधारण तथा आरक्षण तर्फको समूहगत योग्यताक्रम (नतिजा) कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पुनर्योगसम्बन्धी सूचना

उल्लिखित नतिजामा अनुतीर्ण उम्मेदवारहरूले मात्र नतिजा पुनर्योग गर्न चाहेमा २०६९ चैत्र २६ गते भित्र यस शाखामा पुनर्योगका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ ।

Please download the PDF file from the following link for complete result.


Attached Documents
Title Size Type View Download
PG_RESULT_2069-12-221 143 Kb application/pdf View Download