(Undergraduate) स्नातक तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षासम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकारलाईBN, BAMS, BPH, BMLT, B Pharm, BSc Forestry  विषयहरूमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदबार छनौटका लागि सञ्चालन गरिने  छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि २०६९ चैत्र ११ गतेदिख १६ गतेसम्म आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारका लागि देहाय बमोजिमको परीक्षा कार्यक्रम तय गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 १. प्रवेशपत्र बुझिलिन आउँदा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कागजातः–
 
प्रवेशपत्र बुझिलिन आउँदा देहायका कागजातहरू सिलसिलेवार रूपमा फाइलमा राखी फाइल बाहिर आफ्नो OnlineRegistrationNo. र नाम थर उल्लेख गरी छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा बुझाउनुपर्ने छ ।
(क) General Group (साधारण समूह):
(१)  Diploma/Certificateवा सो सरह उत्तीर्ण गरेको Transcript को प्रतिलिपि । नेपाल बाहिरको बोर्ड भए बोर्डबाट जारी गरिएको MarksSheet का साथ Pass Certificate/ Degree awarded certificate/ Provisional Certificate / Migration Certificate र समकक्षता (Equivalent)निर्धारण भएको पत्रको प्रतिलिपि ।
(२)  सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(३)  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(४)  कार्यअनुभवको प्रमाण (BN विषयका लागि मात्र)   ।
(५)  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ठमेल शाखा वा छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहल परिसरमा रहेको वैंक काउन्टरमा राजस्व बापत रू.१०००।- बुझाएको सक्कल भौचर । OnlineRegistrationNumber प्राप्त गरेका आवेदकहरूले राजस्व बापतको रकम २०७० बैशाख २ गते भित्र दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
(ख)Community School Group(सामुदायिक विद्यालय तर्फको आरक्षण समूह )
यस समूहका आवेदकले उल्लिखित General Group (साधारण समूह) का लागि तोकिएका कागजातका साथै निम्न कागजातहरू समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।
(१)  सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले विपन्नताको कारण खुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को अनुसूची १ख. अनुरूपको ढाँचामा मिति २०६९ चैत्र ४ गते पछि प्रदान गरेको  सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
(२)  एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको विद्यालय सामुदायिक (सरकारी) हो भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदान गरेको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
(३)  आफू सम्बन्धित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने गरी तोकिएको निकायले प्रदान गरेको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
(क)   अपाङ्गले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस र दर्तावाल चिकित्सकबाट निज Medicine विषय अध्ययन गर्न सक्षम छ भनी लेखिदिएको सिफारिस पत्र,
(ख) जनजातिले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र,
(आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत जातिहरू मात्र)
(ग) दलितले राष्टि्य दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र, (राष्टि्य दलित आयोगबाट सूचीकृत जातिहरू मात्र)
(घ)  पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट सोही स्थानमा हालसम्म स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुलाई मिति २०६९ चैत्र ४ गते पछि प्रदान गरेको  सिफारिस पत्र ।
(ङ)  मधेशी समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
(च)  मुस्लिम समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
(छ)  वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सहिद (जनयुद्ध, सम्वत् २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत मुलुकभित्र भएका सबै क्रान्तिको क्रममा वेपत्ता पारिएको वा सहिद) परिवारको एकाघरका सदस्य र जनआन्दोलन-२ का आजीवन अङ्गभङ्ग घाइते (न्यूनतम ५० प्रतिशत घाइते हुनुपर्ने) का सन्ततिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 (७) एस.एल.सी. को Marks Sheet को प्रतिलिपि ।
(ग)Other School Group(अन्य विद्यालय तर्फको आरक्षण समूह )
यस समूहका आवेदकले उल्लिखित GeneralGroup (साधारण समूह) का लागि तोकिएका कागजातका साथै निम्न कागजातहरू समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।
(४) आफू सम्बन्धित आरक्षित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने गरी माथि बुँदा नं.(ख)३ बमोजिमको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।

प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न उल्लिखित सम्पूर्ण कागजातहरूको सक्कल प्रति समेत साथै ल्याउनु पर्ने छ ।
प्रवेश पत्र लिँदाका बखत तोकिएका सबै कागजात पेस गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई मात्र योग्यताक्रममा राखिने छ ।


२.  प्रवेशपत्र वितरण :–  २०७० बैशाख २ गते अपरान्ह १ बजेदेखि छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलबाट ।
३. परीक्षा मिति र समय :– २०७० बैशाख ५ गते अपरान्ह १ बजेदेखि ।
४. परीक्षा केन्द्र :– ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज, डिल्लीबजार हाइट काठमाडौं । (Please click for location map)
५. परीक्षाको किसिम :– लिखित (Multiple Choice Question) ।
६. परीक्षाको पाठ्यक्रम :–   BAMS: Basic Knowledge of Ayurveda,
                                                                B.Sc. Forestry: Basic Knowledge of Forestry, 
                                                                BN, BPH, BMLT, B Pharm: Basic Knowledge of Health Science. 
७. परीक्षाको समय :–  दुर्इ घण्टा  ।
८.लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० र उत्तीर्णाङ्क ५० हुनेछ । लिखित परीक्षामा  प्रत्येक सही उत्तरका लागि १ अङ्क प्रदान गरिने, गलत उत्तरका लागि प्राप्ताङ्क बाट ०.२५ अङ्क घटाइने र एकभन्दा बढी उत्तरमा चिन्ह लगाएमा कुनै अङ्क प्रदान नगरिने तथा प्राप्ताङ्कबाट अङ्क नघट्ने प्रावधान रहेको छ ।
९.लिखित परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूको प्राप्ताङ्कमा PCL/ Diploma वा सो सरहको परीक्षामा प्राप्त गरेको कुल प्रतिशतको पाँच प्रतिशत अङ्क जोड गरी योग्यताक्रम कायम गरिनेछ ।
१०. झुट्टा विवरण पेस गरी दरखास्त दिएको पाइएमा वा रीत नपुगेका कागजात पेस गरेमा वा प्रवेशपत्र वितरण बखत तोकिएका कागजात पेस गर्न नसक्ने उम्मेदवारको आवेदन जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ ।
११.छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि उम्मेदवारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय वा निकायले तोकेको न्यूनतम शर्त, योग्यता-श्रेणी, स्तरनिर्धारण, उमेर, प्रतिशत आदि) पुरा गरेको कागजात समेत पेस गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।