TU SESSION: Final Nomination (MBBS, BDS)

यस मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका देहायका शिक्षण संस्थाहरूबाट MBBS/BDS विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू मनोनयन गरी पठाउन मिति २०७०।९।२९ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम, समूहगत आरक्षण प्रतिशत र उम्मेदवारले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रमका आधारमा उम्मेदवारहरूलाई मूख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा पूर्वमनोनयन गरी अध्ययनका लागि सम्पर्क गर्न वा अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयनका सम्बन्धमा दाविविरोध पेश गर्नका लागि मिति २०७०।१०।११ गते गोरखापत्र समेतमा प्रकाशित सूचना बमोजिम मुख्य उम्मेदवारका रुपमा सुचिकृत उम्मेदवारहरुलाई र मुख्य उम्मेदवारले अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराएका कारण रिक्त स्थानमा सोही समूहका वैकल्पिक उम्मेदवार(योग्यताक्रमका आधारमा) लाई मुख्य उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन हुने गरी मनोनयन सूची समेत समायोजन गरी देहायका उम्मेदवारलाई देहायको शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि अन्तिम मनोनयन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_final_nomination1 81 Kb application/pdf View Download