मनोनयन सम्बन्धी सूचना : २०१४ अगस्ट सेसनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS अध्ययन बारे

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई सन २०१४ अगस्ट सेसनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू मनोनयन गरी पठाउन यस मन्त्रालयबाट मिति २०७१।१०।१० गते र मिति २०७१।१०।२२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार पर्न आएका उम्मेद्वारहरुको आवेदन बमोजिमका उम्मेदवारहरूमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम, समूहगत आरक्षण प्रतिशत र उम्मेदवारले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रमका आधारमा छात्रवृत्ति ऐन तथा छात्रवृत्ति सम्वन्धी नियमावलीको नियम १०(क) को उपनियम ९ अनुसार समायोजन गरी मिति २०७१।११।०९ गते गोरखापत्रमासमेत प्रकाशित सूचना अनुसारका पुर्वमनोनयनमा परेका उम्मेद्वारहरूमध्ये देहाय बमोजिमका उम्मेदवरहरुलाई अन्तिम उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गरीएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
 
अन्तिम मनोनित उम्मेदवारहरु

S.N. ROLL NAME SEX Group Remarks
1 114 ROHIT  KANDU M General  
2 4899 GAURAB  KHADKA M General  
3 4922 ARPAN  DEVKOTA M General  
4 1606 BIKESH  JAISWAL M General Vacant Kota Janajati
5 7479 AJAY KUMAR YADAV M C. Madheshi  
6 3341 BIKASH  CHAURASIYA M C. Madheshi  
7 5047 PUSKAL  RAI M C.Janajati  
8 7112 RESHAM  B.K. M C.Dalit  

पुनश्चः

मिति २०७१।११।०९ को सूचना अनुसार पूर्व मनोनयनमा परेकामध्ये अध्ययन असमर्थता जनाई राजिनामा दिएका कारण रिक्त हुन आएको १(एक) कोटा आंशिक छात्रवृत्तिमा पुनः मनोनयन गर्न पर्ने भएकाले यस मन्त्रालयद्वारा २०७० पौष १९ गतेको प्रकाशित योग्यताक्रम(नतिजा)मा साधारण समूहको योग्यताक्रम ५०० सम्मका मध्येबाट उम्मेदवार स्वयम उपस्थित भै मिति २०७१।११।१५ गते भित्र देहायका कागजातहरुसहित आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक कागजातहरूः

१.SLC को मार्कसिटको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि,

२. 10+2 वा सो सरहको टन्सव्रिmप्टको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि,

३. छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको प्रवेशपत्रको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि,

४. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल सहित १ प्रति प्रतिलिपि