Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको छात्रवृत्ति छनोैट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७१।११।२१)

नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट प्राप्त Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate  तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोैट  गर्नुपर्ने भएकाले तोकिए बमोजिम न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका एवं Masters तहका लागि ३५ बर्ष र PhD , Post Doctorate तहका लागि ४० बर्ष उमेर ननाघेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरूले मिति २०७१ फागुन २९ देखि २०७१ चैत्र ५ गतेसम्म यस मन्त्रालयको वेबसाइट (www.scholarship.moe.gov.np or www.moe.gov.np) मा अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
यस मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको तपसिल अनुसारका छात्रवृत्ति मध्ये छात्रवृत्ति नियमावली अनुसार साधारण तर्फ ५५ प्रतिशत र आरक्षण तर्फको ४५ प्रतिशत वितरण गरिने छ । तर आरक्षण गरिएको स्थानमा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदायका व्यक्ति उपलब्ध नभएमा नेपाल भित्रका अन्य विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षित स्थान प्रदान गरिने छ र नेपाल भित्रका अन्य विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति समेत उपलब्ध नभएमा साधारण समूहका व्यक्तिलाई उक्त स्थान प्रदान गरिने छ ।

S.N. Field of Study   Subject Master PhD Post Doctorate
A Engineering  1 Geo-Technology   3  
2 Bridge & Tunnel   3  
3 Bio-Medical  Engineering   2    
4 Material Science & Technology Engineering   2  
5 Agriculture Engineering 3 2  
6 Railway Engineering 4    
B Agriculture 1 Soil Science   2  
2 Livestock    2  
3 Horticulture   4  
4 Agri- Economy   1  
5 Vet nary Pharmacology   1 1
C Medicine 1 Radiology   2  
2 Nuclear  Medicine 2    
3 Health Economy 2    
Total 13 22 1

 

सामुदायिक विद्यालय तर्फको आरक्षण समूह (Community School Group) मा समावेश हुनका लागि निम्न कागजात गर्नुुपर्ने छ । 
(१)    एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको विद्यालय सामुदायिक (सरकारी) हो भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदान गरेको सिफारिस पत्र ।
(२)    सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले विपन्नताको कारण खुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को अनुसूची १ख. अनुरूपको ढाँचामा २०७१ फागुन २१ देखि २०७१ चैत्र ५ गतेसम्म जारी गरेको विपन्नताको सिफारिस पत्र  ।
(३)    आफू सम्बन्धित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने गरी तोकिएको निकायबाट सिफारिस पत्र  ।

अन्य विस्तृत विवरण सहितको सूचना पछि प्रकाशित गरिने छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
PGChina2071.11__.web__ 261 Kb application/pdf View Download