Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि आवेदन सम्वन्धी विस्तृत सूचना

नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट प्राप्त Engineering, Agriculture र Medicine  विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको अंशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुल्ला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनौट  गर्नुपर्ने भएकाले तोकिए बमाजिम न्युनतम योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट प्रथम पटक मिति २०७१।११।२१ मा २०७१ साल फागुन २९ गते देखि २०७१ चैत्र ५ गते सम्म Online आबेदन गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा उक्त सूचनामा आबेदनको म्याद थप गरी परिमार्जन सहितको यो विस्तृत सूचना प्रकाशन गरिएको छ । मिति २०७१ फागुन २९ गते देखि २०७१ चैत्र ८ गते सम्म यस मन्त्रालयको वेवसाइट www.scholarship.moe.gov.np मा अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।