Undergraduate Level का BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH, B.Pharmacy विषयमा मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना

यस मन्त्रालयलाई सन् २०१४/१५ को लागि त्रि.वि. अन्तर्गतका कलेजहरुबाट देहायका संख्यामा Undergraduate Level का BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH, B.Pharmacy विषयमा प्राप्त छात्रवृत्ति सिटमा अध्ययनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउन मिति २०७१।०९।०४ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम BIO समूहका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेद्वारहरुवाट मनोनयन गर्ने गरी समूहगतरुपमा कलेजगत प्राथमिकताक्रम खुलाई मिति २०७१ चैत ०९ गते सम्म आवेदन माग गरिएकोमा सबै विषयमा आवश्यकतानुसारका दरखास्त पर्न नआएकोले बायो समूहका मिति २०७१।०९।०४ मा प्रकाशित सुचना अनुसारका साधारण/आरक्षण समुहको योग्यताक्रममा नाम रहेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले स्वयम् उपस्थित भई छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा शिक्षण संस्था तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम समेत खुलाई रु. १० को टिकट टाँस गरी आबेदन पेस गर्दा पेस गरेका कागजातहरुको सक्कल सहित एक,एक प्रति प्रतिलिपि सहित मिति २०७१।१२।१५ गतेसम्म आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

 
पुनश्च : पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन पेस गरेकाहरुले पुन आवेदन दिनु पर्ने छैन ।
 
(क) आवेदनका लागि तोकिएको विषय तथा समूहगत योग्यताक्रमः

विषय आवेदन माग गरिएको समूह आवेदन माग गरिएको समुहगत योग्यताक्रम
साधरण मधेशी महिला जनजाती दलित
B Pharmacy Bio Group मिति २०७१।०८।२७ को परीक्षाको मिति २०७१।०९।०४को योग्यताक्रमबाट सबै सबै सबै सबै सबै
BPH सबै   सबै    
BMLT सबै   सबै    
BAMS सबै   सबै    
BSc Forestry सबै   सबै