Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरूका लागि छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा केन्द्र तथा स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकारलाई चिन सरकारबाट प्राप्त Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरूमा मिति २०७१।१२।१४ गते अपरान्ह १ बजे देखि सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि आवेदन फाराम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र श्री एल.आर.आइ.उच्च मा.वि. कलंकी काठमाण्डौं कायम गरीएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षामा सामेलहुन आउने परीक्षार्थीहरुले देहायबमोजिमको निर्देशन अनिवार्यरुपमा पालना गर्नु पर्ने छ ।

  • मिति २०७१।१२।१४ गते अपरान्ह १ बजे सञ्चालन हुने उक्त परीक्षामा १२ बजे भित्र उक्त केन्द्रमा प्रवेश गरी सक्नु पर्ने छ ।
  • परीक्षार्थीहरूले परीक्षा प्रारम्भ भएको १५ मिनटसम्म मात्र परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न पाइने छ ।
  • एक जना परीक्षार्थीलाई एउटा मात्र उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराईने हुँदा लेख्दा विग्रेमा अर्को उपलब्ध गराईने छैन ।
  • उत्तरपुस्तिकामा आफूले पाएको प्रश्नपत्रको सेट अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्नेछ । उत्तरपुस्तिका नबिग्रने, नदोब्रिने र नच्यातिने गरी लेख्नु पर्नेछ ।
  • प्रश्नपत्रमा आफ्नो रोल नं. अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्नेछ र प्रश्नपत्र उत्तरपुस्तिका सगै बुझाउनृ पर्नेछ ।
  • परीक्षामा आउँदा क्यामरा, स्क्यानर वा व्लुतुथ नभएको साधरण साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर र प्रवेशपत्र मात्र लिएर परीक्षा भवनमा प्रवेश गर्न पाईने छ । 
  • परीक्षा केन्द्रमा मोवाईल फोन, क्यामरा, कम्प्युटर र कम्प्युटर प्रविधियुक्त अन्य उपकरणहरू, श्र्रव्य दृष्य सम्बन्धी उपकरणहरू, ब्लुतुथ प्रविधियुक्त उपकरणहरू, पुस्तक तथा अन्य अध्ययन सामग्रीहरू झोला, पर्स, हाते ब्याग, छाता आदि वस्तुहरू लैजान पाईने छैन ।
  • प्रत्येक परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा भवनमा प्रवेश गर्दा सुरक्षाकर्मीले जाँच गर्न सक्ने छन् ।
  • परीक्षा शुरू भएको १ (एक) घण्टासम्म कुनै पनि परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्र बाहिर जान दिईने छैन ।
  • परीक्षार्थीहरूले प्रवेशपत्र अनिवार्य रूपमा साथै लिई आउनु पर्नेछ । प्रवेशपत्र नभएका परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा समावेश गरिने छैन ।

पुनश्चः उपर्युक्त परीक्षामा सामेल हुनआवेदकहरुले भरेका online विवरण (database) प्रवेशपत्र बुझ्न आउँदा उम्मेदवारहरुले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता, आरक्षित समूहका लागि आवश्यक प्रमाण लगायतका प्रमाणहरुका आधारमा साधारण समूह, अन्य समूह लगायत समूहगत आरक्षित समूह कायम गरी कायम हुन आएको समूहगत विवरण र न्यूनतम योग्यता नपुगेका आवेदकहरूको आवेदन अस्वीकृत गरिएको विवरण तल राखिएको छ। सो सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने उम्मेद्वारले मिति २०७१ चैत्र १५ गते दिनको १२ बजे भित्र नियमानुसारको आवस्यक सक्कल प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्न सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।