Master तहको Engineering र Medicine विषयहरूमा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

चीन सरकारबाट प्राप्त Master तहको Engineering र Medicine विषयहरूमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू छनौट गरी पठाउन मिति २०७१।१२।१४ गते सञ्चालन भएको परीक्षाको मिति २०७१।१२।१६गते प्रकाशित नतिजामा देहायका विषयहरुमा देहायका योग्यताक्रममा रहेका इच्छुक उम्मेद्वारहरुबाट शैक्षिक योग्यता, नागरिकताको प्रमाण पत्र, प्रवेशपत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रमाणहरुको साथमा १÷१ प्रति प्रतिलिपि एबम् उम्मेद्वार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत भएमा सो निकायको विभागीय स्वीकृति सहित चार (४) प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो सहित उम्मेद्वार स्वयम् उपस्थित भै मिति २०७१।१२।२७ गते देखि २०७१।१२।२९ गते दिनको १२ः०० बजे सम्ममा पूर्वमनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आवेदन माग गरिएका विषय र समूह

क्र.सं. विषय क्षेत्र बिषय निर्धारीत सिट संख्या समूह तथा योग्यताक्रम
साधारण महिला  जनजाती
1 Engineering  Railway Engineering 4 योग्यतक्रममा रहेका सबै X सबै
2 Medicine Nuclear  Medicine 2 योग्यतक्रममा रहेका सबै X X