PHD को शोधपत्रको प्रस्ताव (Proposal) को Presentation सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयलाई चीन सरकारबाट प्राप्त PHD तहको Engineering, Agriculture र Medicineबिषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू छनौट गरी पठाउन मिति २०७१।११।२१ गतेसमेत प्रकाशित सूचना बमोजिम Online आवेदन दिई मिति २०७१।१२।११ गते यस शाखामा शोधपत्रको प्रस्ताव पेश गरी प्रवेश पत्र बुझिलिने उम्मेद्वारहरुले देहायको मिति,समय र स्थानमा आवेदन पेश गर्दाका बखतमा पेश गरेका शैक्षिक योग्यता, नागरिकताको प्रमाण पत्र, प्रवेशपत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रमाणहरुको साथमा १/१ प्रति प्रतिलिपि एबम् उम्मेद्वार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत भएमा सो निकायको विभागीय स्वीकृति पत्र र चार (४) प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित मन्त्रालय समक्ष पेस गरेको शोधपत्रको प्रस्तावको मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा प्रस्तुतिकरणका लागि आवश्यक तयारीका साथ उपस्थित हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रस्तुतिकरण तालिका

क्र.सं विषय क्षेत्र मिति समय स्थान
Engineering २०७१।१२।२८ गते शनिवार  बिहान ८.०० बजे शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहल
Agriculture दिउसो १२:०० बजे

पुनश्चः तोकिएको मिति, समय र स्थानमा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।