शिक्षण संस्था समन्वय शाखाको नविकरणका लागि आवेदन गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी रहेको शिक्षण संस्थाहरुले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार अनुमति पत्रको नविकरणको प्रयोजनका लागि प्रति विद्यार्थी रु। १,५००।– ९एकहजार पाँचसय० का दरले राजश्व खाता ९सिंहदरवार स्थित एभरेष्ट बैकको खाता न।५२०१२६५, शीर्षक न. १–४–२–२–७, कार्यालय कोड नं. २७–३५०–०३०  मा रकम बुझाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०५९ को परिचछेद ५ अनुसारको विवरण सहित अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा मिति २०७२ साल माघ मसान्त भित्र आवेदन गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ । समयावधि भित्र आवेदन नगर्ने संस्थाहरुको अनुमति नविकरणको कारवाही नहुने हुँदा समयमै तोकिए बमोजिम गरी आवेदन दिनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ ।