विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी  निर्देशिका (संशोधनसहित), २०७२ सम्बन्धी सूचना

विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गराउन ूविदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०७२ू नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७२।०४।३२ मा स्वीकृत भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पुनश्चः विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका(संशोधनसहित), २०७२ को दफा ९ङ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरुले संशोधित थप धरौटी वापतको रकम दाखिला गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Most Visited Links