प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को सदस्य सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश समितिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को सदस्य सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिारिश समितिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: (२०७३।९।११)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०५१ को परिच्छेद २ को नियम ३क. को उपनियम (३) बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदमा नियुक्तिको लागि सदस्य सचिव तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न एक सिफारिश समिति गठन भएको र उक्त समितिद्धारा स्वीकृत कार्यविधि, २०७३ वमोजिम दरखास्त पेश गर्न उम्मेदवारहरु वीच योग्यता क्रम निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवारहरु परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ। यस प्रयोजनको लागि देहायका योग्यता पुगेका परिषद्को अधिकृत प्रथम पदमा ५ वर्ष कार्य अनुभव गरेका इच्छुक उम्मेदवारहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित अनुसूचिमा उल्लेखित योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीहरु मध्येबाट देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गरी सिलवन्दी दरखास्त आह्वान गरिएको छ।

 

दरखास्त साथ देहायका विवरणहरु खुल्ने प्रमाणित कागजातहरु समावेश हुनुपर्नेछ :

क)  नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति।

ख)   शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी स्वयम् प्रमाणित कागजातहरु।

ग)   काम गरेको अनुभव खुल्ने कागजातहरु सहितको बायोडाटा।

घ)   परिषद्को सदस्य सचिवको नेतृत्व गर्ने र चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिका सहित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०५१ को परिच्छेद २ को नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्वन्धित अनुसूचीको ३ मा उल्लेखित परिषद्को व्यावसायिक कार्ययोजनाको आधारमा वढीमा पाँचहजार शव्दमा नबढ्ने गरी कार्ययोजना तयार गरी सिलवन्दी दरखास्त सिफारिश समितिको सचिवालय, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवारमा कार्यालय समय भित्र पेश गर्नु पर्नेछ।

यो सूचना मिति २०७३ पौष ११ गतेको गोरखापत्र तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को वेबसाइट www.ctevt.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ।