सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना हुने विद्यालयहरु छनोट सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई सूचना

संलग्न सूचीमा भएका जिल्लाहरुमा सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना हुने विद्यालयहरुको छनोट गरी gppaudyal@hotmail.com , राष्ट्रिय स्वयम सेवा शाखामा  विवरण पठाइदिनुहुन अनुरोध छ।

विद्यालय छनोटका आधारहरु यसैसाथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
MS 435 Kb application/pdf View Download