आज हुने काम आजै गरौ। सेवाग्राहीको सहजतालाई मनमा राखौँ।

आज हुने काम आजै गरौ। सेवाग्राहीको सहजतालाई मनमा राखौँ।