रुसी छात्रवृत्तिका लागि पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना

रुस सरकारबाट Bachelor of Engineering (Civil) र General Medicine विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा उम्मेदवार मनोनयनका लागि यस मन्त्रालयबाट मिति  २०७३/१२/२२ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारमध्ये उम्मेदवारको योग्यताक्रमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरुलाई मुख्य उम्मेदवारका रुपमा पूर्व मनोनयन गरिएको हुँदा मनोनित उम्मेदवारहरुले २०७४ बैशाख ३ गते अपरान्ह ४ बजे भित्र छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा सम्पर्क गर्नुहुन, अध्ययन असमर्थ भए सोको जानकारी गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

MoE Merit

Full Name

Pre nomination

1

Prabesh Bista

Bachelor of Engineering (Civil)

2

Bishnu Timalsina

Bachelor of Engineering (Civil)

60

Manish Kumar Karn

General Medicine

पुनश्चः उल्लिखित सूचना बमोजिम रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्ने मुख्य उम्मेदवारका रुपमा सूचीकृत नभएका सबैलाई सम्बन्धित विषयको बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा सूचीकृत गरिएको हुँदा बैकल्पिक उम्मेदवारले २०७४ बैशाख ३ गते छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा सम्पर्क गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।