मनसाय पत्र तथा नियमनका लागि आवेदन गर्ने अवधी थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस मन्त्रालयको मिति २०७३।११।२६ को निर्णयानुसार एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. र नर्सिª बाहेकका प्राविधिक विषय क्षेत्रमा “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” लागू हुनु अघि स्थापना एवम् संचालन भइरहेका शिक्षण संस्थालाई नियमनका लागि आवेदन गर्न, उक्त नीति अनुसार मनसाय पत्र लिई नेपाल सरकार संग सम्झौता नगरेका संस्थाहरुलाई नियमानुसार नियमनका लागि आवेदन गर्न, स्थापना एवम् संचालन भइरहेका शिक्षण संस्थाले कार्यक्रम थपका लागि आवेदन गर्न र नयाँ मनसाय पत्रका लागि आवेदन गर्न पाउने म्याद थप गरी मिति २०७४।२।१९ सम्म कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोट:   आवेदन फाराम साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था यस मन्त्रालयको वेवसाइट www.moe.gov.np मा प्रकाशित “निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३” मा हेर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।