थाइल्याण्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) मा BBA in International Trade and Business Logistics विषय छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवार छनोट तथा योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त पेस गर्नेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

थाइल्याण्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई थाइल्याण्डको King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) मा BBA in International Trade and Business Logistics  विषय अध्ययनार्थ उपलब्ध गराएको १(एक) सीट छात्रवृत्ति मा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० (संशोधनसहित) अनुसार योग्यताक्रम कायम  तथा साधारण समूहवाट उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने भएकाले देहायअनुसार योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले मिति २०७४ जेष्ठ १४ गते भित्र शिक्षा मन्त्रालय, छात्रवृत्ति शाखा केसरमहलमा दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

(१) दरखास्तका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता

(क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तको व्यवस्थापन संकायले २०७३ सालमा BBA तहमा भर्नाका लागि सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने ।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा बोर्डबाट प्रमाणपत्र तह वा दश जोड दुई तहमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

(२) Eligibility specified by King Mongkut's University of Technology North Bangkok

                    I.            The candidate must obtain at least the minimum GPAX 2.75/4.00 from his÷her previous educational institute and complete or going to complete with high school diploma before 30th june 2017.

                  II.            The candidate must be of sound mind and in good physical health.

               III.            The candidate must show proof of English proficiency of no less than IELTS 5.5± or TOEFL 500±÷TOFEL (IBT) 62 or equivalent or Bishwo Bhasa  campus's English Language proficiency certificate with score at least "B" in all skills.

                IV.            The maximum age for candidates is 21 years old.

                  V.            In order to maintain the scholarship the student must maintain GPAX of 2.50 of 4.00 scale throughout his÷her education at King Mongkut's University of Technology North Bangkok

(३) दरखास्तको म्याद तथा माध्यम सम्बन्धी व्यवस्थाः

मिति २०७४ साल जेठ ८ गते देखि २०७४ साल जेठ १४ गते सम्म शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा दरखास्त दिन सकिने छ ।

(४)   राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाः आवेदकहरुले राजस्व बापतको रकम रु १००० (एक हजार) राष्टिय बाणिज्य बैंक ठमेल शाखा वा छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहल परिसरमा रहेको बैंक काउन्टरमा दाखिला गरी सोको भौचर दरखास्त दर्ता प्रमाणको निस्सा लिन तोकिएको मितिमा छात्रवृत्ति शाखामा बुझाउनु पर्ने छ ।

(५) दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु

v  पूर्णरुपमा भरिएको आवेदन फाराम

v  राजस्व बुझाएको सक्कल भौचर

v  नागिरकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

v  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तका व्यवस्थापन संकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको रोल नम्बर, Rank / Merit, विषय र दर्ता नम्बर

v  १० जोड २÷प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको Transcript, Character certificate/Original/Provisional certificate को प्रतिलिपि ।

v  शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको बोर्ड  नेपालबाहिरको भए  सबै वा कुनै तहको सम्बन्धित बोर्डबाट जारी गरिएको transcript वा मार्कसिटका साथ pass verification certificate/degree  provisional certificate/migration certificate  का साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रतिशत खुलाइएको पत्र समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।

v  एसएलसीको मार्कसिटको प्रतिलिपि

v  नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा नाम, थर, जन्म मिति फरक भएमा निज एउटै व्यक्ति भएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

नोट :

(क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तको व्यवस्थापन संकायले २०७३ सालमा BBA तहमा भर्नाका लागि सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई प्रवेश परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क तथा Rank/Merit र कागज प्रमाणसमेतका आधारमा नियमानुसार शिक्षा मन्त्रालयको योग्यताक्रम कायम गरिने छ ।

(ख) यो सूचनाबमोजिम व्यवस्थापन संकायतर्फ नियमानुसार छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्दा मन्त्रालयको योग्यताक्रममा रहेका मध्येबाट मूल योग्यताक्रमका आधारमा गरिने छ ।