आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति मा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

पतन्जली आयुर्वेद कलेज तथा रिसर्च सेन्टर धुलिखेलमा शैक्षिक सत्र २०७३/०७४ का लागि आयुर्वेद स्नातक (बीएएमएस) तहको पठन पाठनका लागि उपलब्ध छात्रवृर्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गर्न मन्त्रालयबाट मिति २०७४।१।४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार रितपूर्वक पर्न अएका दरखास्तहरु मध्ये नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बेलझुन्डी दाङ्गले उपलब्ध गराएको योग्यताक्रम सूचिका आधारमा र मन्त्रालयको अन्तिम योग्यताकम, विषयगत प्राथमिकता, समूहगत आरक्षण प्रतिशतका आधारमा मन्त्रालयले मिति २०७४ बैशाख १७ गते बसेको छात्रवृत्ति छनोट समितिको बैठक तथा मन्त्रालयको मिति २०७४।०१।१७ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाइ मुख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा  मनोनयन गरि छनौट भएका उम्मेवारहरुलाई आवश्यक कागजात सहित मिति २०७४।०१।१९ गते कार्यालय समय भित्र शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरिएकोमा तोकिएको मिति तथा समयभित्र सम्पर्क राख्ने मूख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवार मध्येवाट छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि अन्तिम छनौट गरिएको व्यहोरा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७४।२।९ को निर्णय अनुसार सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरुले अविलम्व शिक्षा मन्त्रालय, छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

                                                                                                                                 

मनोनयन भएका मुख्य उम्मेदवारहरुको विवरण

 

MoE Merit

MoE regitration

 NSU Roll number

FULL Name

Gender

Score

Selection Group

 
 

2

1

75

RUPESH KUMAR THAKUR

Male

78

General

 

3

23

114

ARPIT DHAUGODA

Male

73

General

 

4

19

56

ANJULI PAUDEL

Female

72

General

 

5

24

143

MITHILESH YADAV

Male

72

General

 

7

26

117

PRATIVA SEN

Female

71

General

 

1

14

78

JEEVAN YADAV

Male

71

Madhesi ((community School)

 

1

7

63

ANUSHA GHIMIRE

Female

53

Female (community School)

 

1

9

74

BIKRAM MALEGO

Male

50

Janajati (other School)

 

 


 

 

बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको विवरण

 

SN

MoE Merit

MoE regitration

NSU Roll number

FULL Name

Gender

Score

School

Group

 
 

1

8

22

138

MANOJ KUMAR GIRI

Male

70

Government

General+Madeshi

 

2

9

6

118

PUJA GUPTA

Female

69

other

Generla+Female+Madeshi

 

3

10

11

106

ASHWIN GHIMIRE

Male

68

other

General

 

4

11

3

71

PALLAVI MISHRA

Female

59

other

General+Female+Madeshi

 

5

12

8

79

DIVYA SONALI

Female

59

other

General+Female+Madeshi

 

6

20

10

132

RAJU SHAH

Male

50

other

General+Madeshi

 

7

24

17

72

RASNA LAMSAL

Female

50

other

General+Female

 

8

25

18

107

SAMIKSHYA PANDEY

Female

50

other

General+Female