श्रीलंकन सरकारले उपलब्ध गराउने Presidential Scholarship for foreign students का लागि आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प सं ०७३/७४/SA-II/SRL-५/३४४ मिति २०७४।१।१० को प्राप्त पत्र अनुसार श्रीलंकन सरकारले शैक्षिक सत्र २०१६/०१७ का लागि उपलब्ध गराउने Presidential Scholarship for foreign students अवार्डको लागि विद्यार्थी छनोट सम्बन्धी सूचना शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७३।१।१७ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको वेभसाइटमा प्रकाशन गरिएको र सो सूचनामा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति 8th may 2017 उल्लेख भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७४।१।२६ प सं ०७३/७४/SA–II÷SRL–05÷370 अनुसार आवेदन दिने मिति ३१ मे २०१७ सम्म थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

साथै पूर्व सूचना अनुसार नै सो छात्रवृत्तिमा अधययन गर्न इच्छुक (तोकिएको योग्यता पुगेका) विद्यार्थीहरुले सो सूचनामा उल्लेखित वेभसाइट www.mohe.gov.lk मा गई फाराम डाउनलोड गरी फाराममा उल्लेखित विवरणहरु भरेर आवश्यक कागजात सहित तोकिएको मिति भित्र पेश गरी छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई conformation प्राप्त भएमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई मन्त्रालयबाट मनोनयन (Nomination) पत्र प्रदान गरिने व्यहोरा समेत मन्त्रालयको सोहि मितिको निर्णय अनुसार सम्वन्धित सबैका लागि सूचित गरिन्छ ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धमा श्रीलंकन दुतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्राप्त पत्रको स्क्यान गरिएको प्रति यसै साथ सलग्न छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
website_notice_srilanka 524 Kb application/pdf View Download