नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ती सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारबाट Arabic language and Islamic Studies विषयमा प्राप्त १५ सिट मध्ये  Al-Azhar pre- University Institutes मा १२ सीट र Al-Azhar University का लागि ३ सीट प्राप्त भएकोले उक्त विश्विविद्यालयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति    सम्बन्धी नियमावली २०६० (संशोधन सहित) अनुसार उम्मेदवार छनौट गर्नु पर्ने भएकोले सो छात्रवृत्ति कार्यक्रममा अध्ययन गर्न जान इच्छुक नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीहरुले यहि असार ६ गते देखि १२ गते सम्म कार्यालय समय भित्र शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ । साथै EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT KATHMANDU को नोट हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

१)    दरखास्तका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता

क)   Arabic language and Islamic Studies पढ्न योग्य हुनुपर्ने

ख)     नेपाली मुस्लिम विद्यार्थी हुनुपर्ने ।

ग)     शारिरीक र मानिसक रुपमा योग्य हुनुपर्ने ।

घ) एकै परिवारको एक मात्र विद्यार्थी हुनुपर्ने ।

२)     दरखास्त दिने अवधि : २०७४  साल असार ६ गते देखि १२ गते सम्म ।

३)    दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

अध्ययन गर्न चाहेको university उल्लेख गरि रु १० को टिकट टाँसी गरी निवेदन साथ   नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, आफूले अध्ययन गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु र निरोगिताको प्रमाणपत्र

४)    छात्रवृत्तिको छनोट EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT बाट हुनेछ ।

५)    छात्रवृत्तिमा छनोट भई Confirmation  प्राप्त भए पछि मन्त्रालयबाट मनोनयन

   (Nomination) गरिनेछ ।

इजिप्ट राजदुतावासबाट प्राप्त पत्र यसै साथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_of_Egypt_Muslim_Student_website 382 Kb application/pdf View Download