इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई इजिप्ट सरकारले सन् २०१७/२०१८ लागि उपलब्ध गराएको स्नातक तहको तहको General Medicine(MBBS) विषयको आशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मिति २०७४।०३।२ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार रितपूर्वक पर्न अएका दरखास्तहरु मध्ये सम्बन्धित अध्ययन सस्थानको प्रवेश परीक्षाको नतिजा,  मन्त्रालयको अन्तिम योग्यताकम समूहगत आरक्षण प्रतिशत  समेतका आधारमा मन्त्रालयले मिति २०७४ असार ०९ गते बसेको छात्रवृत्ति छनोट समितिको बैठक तथा मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।०९ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाइ मुख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा  मनोनयन गरिएकोले छनौट भएका मुख्य उम्मेवारहरुले मिति २०७४।०३।११ गते कार्यालय समय भित्र देहायका कागजात सहित सम्पर्क गर्न र बैकल्पिक उम्मेदवारहरुले मिति २०७४ /०३ /१२ गते कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोटः यो मनोनयन प्रारम्भिक हो । उम्मेदवारहरुको अन्तिम मनोनयन इजिप्ट सरकारबाट conformation प्राप्त भएपछि गरिने छ ।

Main Canididate

 

 

 

 

SN

MOE Merit

Full Name

Gender

Group

School

Pre Nomination

1

56

Sudip Poudel

Male

General

 

MBBS

2

67

PRABESH KARKI

Male

General

 

MBBS

3

75

Grishma KOIRALA

Female

General

 

MBBS

4

252

MUNA SHARMA

Female

Female

Community

MBBS

5

301

KISHOR SHRESTHA

Male

Janajati

Community

MBBS

 

कुनै उम्मेदवारहरुको दावी विरोध भएमा उम्मेदवार आफै उपस्थित भइ मिति २०७४।०३।११ गते कार्यालय समय भित्र निबेदन दिनु पर्नेछ । साथै प्रारम्भिक मनोनयनमा परेका उम्मेदवारले सहभागि हुन नचाहेमा समेत सोहि दिन आफै उपस्थित भइ निबेदन दिनु पर्नेछ ।

                                                                                                                                 

  1. छनौट भएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्कमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यककागजातहरुः
  1. शिक्षा मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दर्ताको निस्साको सक्कलसहित १प्रतिप्रतिलिपि ।
  2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  3. निरोगिताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  4. SLC को मार्कशिट, Original  चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  5. +2 वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  6. +2 वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  7.  हालसालै खिचिएको अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।
  8.  माथि बुँदा नं.  ४ र ५ मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरुको सम्बन्धित बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाट सत्यापन गरिएका ३/३ प्रति सक्कल 
  9.  सबै कागजाताहरुको छाया प्रति Software मा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले Electronic copy .jpeg format मा लिइआउनुहुन अनुरोध छ ।